Poletni oddih v namestitvah MO v sezoni 2022

 Kriteriji za prijavo za oddih
Na oddih se lahko prijavijo:
– zaposleni na Ministrstvu za obrambo,
– upokojeni delavci Ministrstva za obrambo,
– člani društva upokojencev MO RS (ki so prijavnici dolžni priložiti tudi fotokopijo članske
izkaznice),
– ožji družinski člani udeležencev padlih v vojni za Slovenijo,
– pogodbeni pripadniki rezervne sestave SV in Civilne zaščite ter družinski člani pripadnika, ki  je izgubil življenje med vojaško službo.

Navodila za prijavo za službene potrebe
Za službeno namestitev pripadnikov MO RS je potrebno poslati dopis po pošti IRDG na predal Službe za splošne zadeve. Dopis mora vsebovati:
– namen,
– lokacijo,
– število namestitvenih enot,
– termin,
– podatek o plačilu temeljnice,
– kontaktne podatke.

Pogoji za dodelitev namestitvenih enot
Namestitvene enote se dodeljujejo po opravljenem točkovanju pravočasno prispelih in pravilno izpolnjenih prijavnic. Sistem točkovanja je opredeljen v Pravilniku o počitniški dejavnosti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
Prosilcu se na razpisu lahko dodeli največ ena enota in največ en termin. Če je na prijavnici skupaj s prosilcem več oseb kot je ležišč v enoti, letovanje ne more biti odobreno, prijavnica pa šteje kot neveljavna.
Prosilec, ki je hkrati nosilec napotnice, mora letovati. V primeru, da prosilec po prejemu odobritve letovanja ugotovi, da termina ne more izkoristiti, mora letovanje pravočasno odjaviti.
Z nosilcem napotnice lahko letujejo osebe, ki jih je prosilec navedel na prijavnici in so navedene na napotnici. Brez nosilca napotnice ostale osebe ne morejo letovati. Napotnica ni prenosljiva na drugo osebo.
Izjema so družinski člani zaposlenih, ki zaradi sodelovanja v misiji v tujini ne morejo izkoristiti dopusta v času šolskih počitnic. V takem primeru mora prosilec predložiti ustrezno potrdilo odgovorne osebe.
Če se ugotovi, da upravičenec ni spoštoval hišnega reda, mu je lahko izrečena prepoved uporabe namestitvenih kapacitet, tako da se njegova prijava ne upošteva.
V primeru, da sta oba zakonca zaposlena na MO RS, se v razpisnem postopku termin in enoto lahko dodeli le enemu od njih.
Prijava
Izpolnjene prijavnice, ki so objavljene kot priloga tega razpisa, je potrebno poslati na naslov:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Služba za splošne zadeve
Oddelek za podporo
Vojkova cesta 59
1000 Ljubljana.
Prijavnica je objavljena v prilogi tega razpisa.
Rok za prijavo je 14. 4. 2022.
Za pravočasno prijavo šteje prijavnica, ki je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo, če je poslana s priporočeno pošiljko.
Prijav po telefonu in elektronski pošti ne sprejemamo

V prilogi so:
Razpis za poletni oddih 2022,
in prijavnica.