Skupščina Društva je najvišji organ Društva. Redna volilna Skupščina se sestane vsake 4 leta, izredna pa po potrebi.

Skupščino  Društva sestavljajo:

 • upravni odbor Društva,
 • nadzorni odbor Društva,
 • 2 delegata iz vsake sekcije Društva,
 • predsedniki sekcij Društva

Skupščina Društva po sprejetem poslovniku opravlja naslednje naloge:

 • sklepa o dnevnem redu, poslovniku in opravilni sposobnosti za odločanje,
 • sprejema poročila in predloge organov Društva in zaključni račun o upravljanju s premoženjem Društva,
 • sprejema program dela, finančni načrt in potrjuje predloženo višino članarine,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika(ke) DU MO, člane NO, predsednike stalnih komisij, praporščaka in delegate DU MO v organih drugih društev in zvez,
 • seznanja se in sklepa o imenovanjih in razrešitvah organov DU MO, ki niso voljeni,
 • sprejema Pravila in spremembe Pravil DUMO,
 • nepreklicno odloča o sporih v zvezi s temi Pravili,
 • odloča o povezavah in članstvu DU MO s sorodnimi zvezami in društvi,
 • podeljuje priznanja DU MO,
 • seznanja se in potrjuje ustanovitev in prenehanje sekcij,
 • odločao o vseh vprašanjih vezanih za ta pravila,
 • odloča o prenehanju DU MO.