Nadzorni odbor Društva odloča v sestavi treh članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora Društva. Neprekinjeno sklepčnost zagotavlja izvoljeni nadomestni član. Nadzorni odbor Društva se sestaja po potrebi, vedno pa pred sejo skupščine Društva. S svojimi ugotovitvami sproti seznanja upravni odbor Društva. Za svoje delo je nadzorni odbor Društva odgovoren skupščini Društva.

Naloge nadzornega odbora so:

  • nadzor izvajanja, programov, načrtov in usmeritev sprejetih na Skupščini DUMO,
  • nadzor spoštovanja Pravil DUMO in zakonov,
  • nadzor upravljanja s premoženjem DUMO.
 Nadzorni obor sestavljajo:
1.  BOR BALDERMAN – predsednik
2.  MATJAŽ GORIČAR – član
3.  ZDENKO ZELIČ – član
4.  BENO KOPMAJER – član